Algemene voorwaarden

Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van MeMo Verhuur van toepassing.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van voertuigen door MeMo Auto en Bandenservice, handelend onder naam ‘MeMo verhuur’, verder te noemen de verhuurder. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een boeking te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

1. Huurperiode
 1. Een huurdag (24 uur) begint om 09:00 uur op elke willekeurige dag binnen de openingstijden van MeMo Verhuur.
 2. Weekendhuur gaat in op zaterdag vanaf 09:00 uur binnen de openingstijden van Memo Verhuur en duurt tot uiterlijk de daaropvolgende maandagochtend 09:00 uur.
2. Toeslagen en verzekering
 1. De WA-verzekering is alleen van kracht binnen Nederland, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten. Alle voertuigen van MeMo Verhuur zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot € 2.000.000,- per gebeurtenis. Per schadegeval geldt een eigen risico voor zowel WA- als cascoschades.
3. Reserveren
 1. U kunt uw huurauto bij MeMo Verhuur Autoverhuur op de volgende manieren reserveren:
  · via internet (www.memoverhuur.nl)
 2. Door het maken van een boeking via memoverhuur.nl komt een overeenkomst tot stand en gaat huurder akkoord met de op de boekingsbevestiging vermelde huurperiode, huurprijs, algemene voorwaarden en waarborgsom(men).
 3. De borg dient uiterlijk bij aanvang huur te worden voldaan. De borg voor een bedrijfswagen is afhankelijk van het gekozen eigen risico.
 4. De huur is met 250 kilometervrij, echter alleen binnen Nederland. Buitenland ritten zijn niet toegestaan tenzij expliciet in de huurovereenkomst beschreven.
 5. Memo Verhuur werkt samen met BOVAG om de huurder en bestuurder(s) te verifiëren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het landelijke systeem Elena. Huurder gaat akkoord met het delen van, de door Elena gevraagde, informatie.
 6. Restitutie is niet mogelijk. Indien de reservering uiterlijk 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, is restitutie mogelijk, indien huurder een annuleringverzekering heeft afgesloten tijdens de boeking. Deze is achteraf niet boekbaar.
4. Legitimatie en borg
 1. De huurder is verplicht:
  1. Voor aanvang van de huurperiode een kopie van het origineel geldig Nederlands rijbewijs aan te tonen evenals van iedere overige – in de
   huurovereenkomst vermelde –bestuurder, alsmede kopieën van het op dezelfde naam bankpas . De huurder/bestuurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn en reeds drie jaar in het bezit te zijn van het Nederlandse of Europese rijbewijs.
  2. Dubbele legitimatie is verplicht, waaronder een geldig Nederlands rijbewijs of een EU paspoort/ID- kaart.
   Huurder moet woonachtig en ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente, hetgeen moet blijken uit vermelding van de plaats van inschrijving in het rijbewijs, paspoort/identiteitskaart of recent uittreksel (niet ouder dan 1 week) uit het Bevolkingsregister.
   MeMo Verhuur behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van reden.
  3. De verschuldigde huur- en waarborgsom van tevoren te voldoen, ook al gebruikt hij de Bestelbus niet of voor een kortere periode.
  4. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim.
   Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd. Huurder is daarenboven gehouden tot betaling van de kosten die verhuurder maakt ten behoeve van incasso. De kosten van incasso buiten rechte worden op voorhand bepaald op de hierna aangegeven bedragen, tenzij deze in voorkomend geval onredelijk zouden zijn:
   – € 44,-, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente € 500,- of minder bedraagt met een maximum van 15% van de hoofdsom;
   – € 75,- inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 500,- maar niet meer dan € 5000,-;
   – € 768,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 5000,- maar niet meer dan € 10.000,-;
   – € 904,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 10.000,- maar niet meer dan € 20.000,-;
   – € 1158,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 20.000,-.
  5. Al onze tarieven zijn in Euro, excl. btw, excl. brandstof en excl. verzekeringen.
5. Verplichtingen verhuurder
 1. De verhuurder is verplicht de bestelwagen als volgt ter beschikking te stellen:
  1. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.
  2. Met een volle tank diesel en het oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau
  3. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en instructieboekjes.
  4. Met de garantie dat de koelcapaciteit van de motor overeenstemt met de luchtweerstand van de Bestelbus als geheel en dat de banden qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de afmetingen en het gewicht in beladen toestand van de Bestelbus.
  5. Hierbij gaat de huurder akkoord met een controle check in het door BOVAG ontwikkelde systeem Elena.
   Indien u zich, op welke wijze dan ook, niet aan de algemene voorwaarden houd, is Memo Auto-en Bandenservice gerechtigd u te registreren in Elena.
6. Verplichtingen huurder
 1. Huurder verplicht zich:
  1. De Bestelbus zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken, de huurder dient de Bestelbus zorgvuldig te behandelen, geen onnodige risico’s te nemen en algemene voorzorgsmaatregelen te nemen.
  2. Na elke 1.000 kilometer te controleren of het oliepeil, de overige vloeistoffen en de
   bandenspanning op het juiste niveau zijn en zo nodig te (laten) brengen.
  3. De instructies van de verhuurder op te volgen.
  4. Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de in deze huurovereenkomst genoemde gemachtigde bestuurder de Bestelbus bestuurt. In dat geval ziet huurder erop toe dat deze bestuurders beschikken over de bevoegdheid, minimale leeftijd en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. In het voertuig mogen zich maximaal het aantal personen bevinden, als er zitplaatsen zijn.
   Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst of het voertuig weder te verhuren.
  5. De Bestelbus tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode in te leveren bij de verhuurder.
  6. De Bestelbus geheel schoon in te leveren (binnen en buiten)
  7. De Bestelbus in te leveren met een volle tank diesel, het oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau.
  8. Huurder is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.
  9. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
  10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. Hierbij gelden een extra toeslag en evt. aangepaste borg.
  11. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder niet zijnde huurder, welke vermeld staan in deze voorwaarden en toe te zien op de nakoming daarvan.
7. Tekortkomingen
 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is;
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restituteert hij de eventueel betaalde huur en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk.
 3. Bij overschrijding van de huurperiode door de huurder wordt € 250,00 boete per dag exclusief btw bovenop de daghuur in rekening gebracht.
 4. Indien de Bestelbus niet volledig afgetankt of met het juiste oliepeil wordt ingeleverd, wordt € 10,- ingehouden op de borg plus de aanvullende brandstof- of oliekosten. Eventueel meegeleverde extra olie of diesel die door de huurder wordt gebruikt wordt in rekening gebracht.
 5. Indien de Bestelbus niet geheel schoon (binnen en buiten) wordt ingeleverd (dit ter beoordeling van de verhuurder), wordt minimaal € 20 ingehouden op de borg.
 6. Schade aan, op of in de Bestelbus en/of vermissing van (onder)delen van de Bestelbus of bijbehorende inventaris wordt op de borg, naast het eigen risico ingehouden.
 7. Indien de Bestelbus zonder toestemming buiten de landsgrenzen van Nederland wordt gebracht is de borg volledig opeisbaar door verhuurder.
8. Retourneren
 1. De huurder dient het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het voertuig is gehuurd en/of in ontvangst genomen, tenzij schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst overeen is gekomen.
 2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht en is de huursom verschuldigd vermeerderd als in artikel 7.c tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het voertuig door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het voertuig.
 3. Huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het voertuig totdat het voertuig door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen. Dit betekend dat: Indien de Bestelbus buiten onze openingstijden wordt ingeleverd, ongeacht de huurperiode, blijft huurder volledig aansprakelijk voor de Bestelbus totdat het moment dat onze medewerkers de Bestelbus aantreffen tijdens onze openingstijden.
9. Kosten tijdens verhuur
 1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de bestelbus – onder meer diesel, olie, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten – komen voor rekening van de huurder.
 2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en van reparatie komen voor rekening van de verhuurder. Indien deze kosten noodzakelijk gemaakt dienen te worden, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van de verhuurder gevraagd te worden, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.
 3. Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder. Terugbetaling van de gemaakte kosten indien van toepassing geschiedt alleen indien de reparaties schriftelijk zijn goedgekeurd en op vertoon van gespecificeerde nota’s tenaamstelling van MeMo Verhuur. Vervangen onderdelen neemt de huurder zo mogelijk voor de verhuurder mee terug.
 4. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
  Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk.
 5. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.
10. Schade
 1. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daar behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Het Europees schadeformulier wordt ingevuld .Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
  In geval van een ongeval of enige andere gebeurtenis waaruit schade voortvloeit, is huurder verplicht:

  1. verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  2. de instructies van verhuurder op te volgen;
  3. de politie ter plaatse te waarschuwen;
  4. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis
   betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  5. binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan
   verhuurder te overleggen;
  6. zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  7. het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermt te hebben;
  8. de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of voor het verweer tegen aanspraken van een derde partij.
 2. Tenzij in de huurovereenkomst anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
 3. Bij elke schade (w.o. door verlies, diefstal en inbeslagneming), alsmede schade veroorzaakt door de Bestelbus treedt de huurder direct in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.
 4. Huurder is aansprakelijk voor alle schade (inclusief de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten etc.) die is ontstaan tijdens de huurperiode, met inachtneming van de navolgende bepalingen in dit artikel tenzij de schade verhaald kan worden op een derde.
 5. De aansprakelijkheid van huurder voor schade bedraagt per schadegeval maximaal de hoogte van het eigen risico, tenzij:
  1. de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de voorwaarden.
  2. de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van huurder;
  3. het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden (bijv. rijden onder invloed of laten besturen van niet bevoegde personen). De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
  4. de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden, zoals het kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten niet bij verhuurder zijn ingeleverd.
  5. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
   In deze gevallen geldt dat de volledige schade op huurder wordt verhaald.
 6. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.
 7. Het eigen risico bedraagt € 1.500,- voor consument, € 5.000,- voor niet consument/bedrijven. Tenzij tijdens de reservering een verlaagde eigen risico is bijgeboekt.
  In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van:

  1. maximaal € 2.000,- voor de huurder die consument is;
  2. maximaal € 7.000,- voor de huurder die niet consument is;
   voor de huurder voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan één meter tachtig boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.
   Indien het voertuig een bestelauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar boven uitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
 8. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen door gebruik van de Bestelbus.
 9. Een inzittende verzekering is alleen van toepassing indien bijgeboekt tijdens de reservering. Indien niet bijgeboekt tijdens reservering regelt huurder zelf, indien gewenst een inzittendenverzekering. In dit geval vrijwaart de huurder verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 10. In het geval de Bestelbus niet beschikbaar is – door schade of iets dergelijks – en dit voorzien is voorafgaand aan de huurperiode waardoor huurder de Bestelbus niet kan ophalen bij verhuurder vindt volledige restitutie van aanbetaling en – indien reeds betaald – het huurbedrag plaats. Indien gewenst en mogelijk is het verschuiven van de huurperiode of – indien beschikbaar – het huren van een andere Bestelbus mogelijk. Huurder heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 11. Als de Bestelbus binnen de huurperiode, het moment van ophalen tot het moment van afleveren cq het feitelijk ontvangen, schade of een defect heeft waardoor de Bestelbus korte of lange tijd niet bruikbaar is, heeft de huurder als deze schuldig is aan de schade of het defect geen recht op restitutie van het huurbedrag voor de periode dat de Bestelbus niet gebruikt kan worden. De huurder heeft ook geen recht op restitutie voor de periode waarin hij beschikt over een vervangende Bestelbus.
 12. Eventuele schade die na terugkomst van de huurder door de verhuurder hersteld moet worden voordat een eventuele volgende huurder met de Bestelbus kan vertrekken dient de huurder tijdig (dus voor terugkomst) te melden aan de verhuurder zodat de verhuurder in staat is voorbereidingen te treffen en indien nodig afspraken voor reparatie te maken. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag
 13. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
 14. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de auto geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.
 15. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
  Indien huurder zich niet aan bovenstaande instructie houd, is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden schade van zowel verhuurder als eventuele derde c.q. vierde partij.
 16. Indien er sprake is van enig punt in artikel 10, is de huurder verplicht binnen 14 dagen de kosten/eigen risico te voldoen. Indien hier niet aan wordt voldaan worden er incassokosten in rekekening gebracht conform artikel 4d. In geval van te late betaling, wan(rij)gedrag of het niet naleven van onze algemene voorwaarden, wordt huurder en/of bestuurder geregistreerd in het Bovag systeem Elena.
11. Overige verklaringen huurder
 1. Huurder verklaart:
  – Niet te roken in de Bestelbus.
  – Geen huisdieren zal houden in de Bestelbus.
  – De bestelbus niet over te beladen.
  – De Bestelbus te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze bestemd is.
  – Geen lifters mee te nemen.
  – Geen stickers te plakken in of op de Bestelbus.
  – Met de Bestelbus niet op ruig terrein of buiten de gebaande paden te komen.
  – Zich aan de geldende verkeersregels en maximum snelheden te houden.
  – De juiste brandstof en olie en overige vloeistoffen te gebruiken.
  – De Bestelbus niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.
 2. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, of indien op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is verhuurder gerechtigd om de verhuur-overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt of aannemelijk is dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 4. Indien de verhuurder gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
 5. In gevallen als in lid a en b genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het voertuig bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 6. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid a en b genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het voertuig c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 15,- (excl. BTW).
12. Aanvullende afspraken
 1. Aanvullend op het voorafgaande en zonder strijdigheid met de voorwaarden van dit contract:
  1. Maximaal drie inzittenden (inclusief de bestuurder) in gordels te vervoeren.
  2. Alle bestuurder(s) in het bezit van een geldig rijbewijs.
  3. De minimale leeftijd 23 jaar is.
  4. Een nieuwe aangepaste huur (artikel 7c) wordt in rekening gebracht indien de auto niet is afgemeld voor het tijdstip dat de auto is afgeleverd de huurder. Bij langer gebruik van de auto dan overeengekomen dient dit van te voren aangevraagd te worden bij verhuurder, na goedkeuring van verhuurder gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht.
  5. Bij het inleveren van de auto buiten onze openingstijden blijft huurder aansprakelijk tot feitelijk en fysiek inname door Memo Auto-en Banden service.
  6. Auto’s die langer verhuurd worden dan 30 dagen betalen per 30 dagen, hierbij geldt een verhoogde borg van € 1500,- De borg en huurprijs voor 30 dagen worden vooraf betaalt en na 30 dagen zal er een rekening worden verstuurd, of contant worden geïncasseerd, zodat de borg intact blijft voor weer 30 dagen huur.
  7. Indien de gehuurde auto niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgemeld, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat de auto te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 250,00 boven de afgesproken huurprijs.
  8. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
  9. De eventueel betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat het voertuig feitelijk door de verhuurder in ontvangst is genomen. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd indien duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna de waarborgsom minus het schadebedrag en de verschuldigde huurpenningen en eventuele kosten wordt geretourneerd of geïncasseerd.
  10. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst
  11. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.
  12. In bepaalde gevallen blijft de huurder echter, ongeacht het overeengekomen eigen risico, volledig aansprakelijk voor de schade. Conform de Algemene Huurvoorwaarden van MeMo Verhuur Autoverhuur is het ook mogelijk dat het eigen risico bedrag wordt aangepast naar een hoger eigen risico.
  13. Onze voertuigen mogen uitsluitend binnen Nederland worden gebruikt, tenzij bij het reserveren een buitenlanddekking is afgesloten.
  14. Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening.
  15. Aan koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt niet verhuurd, mocht blijken dat de bestelbus toch voor een van deze doeleinden is gebruikt, wordt het eigen risico verhoogd naar 400%.
  16. Alle voertuigen van MeMo Verhuur verkeren in goede conditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar.
  17. Huurder verklaart zich ermee bekend dat hij/zij verhuurder firma MeMo Auto-en Bandenservice V.O.F. gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.
  18. Bij enige overschrijding of tekortkoming van deze algemene voorwaarden is een huurder gerechtigd de hiervoor geldende kosten in te houden van de borg. Op al onze huurovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn ten alle tijde te vinden op onze website.
Vervoer voor iedere klus

Bekijk al onze voertuigen

Ideaal om te verhuizen

Veel ruimte voor je spullen

Altijd kilometervrij

Onbezorgd kilometers maken