Huurcontract (voorbeeld)

Huurovereenkomst Memo Verhuur

MeMo Auto en Bandenservice

Smitspol 1A, 3861 RS,  Nijkerk,

Hierna te noemen verhuurder,

En ondertekende

<uw gegevens>

Hierna te noemen huurder, gaat akkoord met de inhoud van dit contract en de algemene voorwaarden, te vinden op onze website www.memoverhuur.nl

Details reservering:

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een Bestelbus in goede staat met daarbij behorende documenten en bijkomende zaken, waaronder de autosleutels, aan partijen bekend.

<details reserving>

Bij of voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborgsom aan de verhuurder. Dit bedrag zal door de verhuurder na afloop van de huurperiode – zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, behalve evt. schades c.q. boetes  – binnen 10 werkdagen dagen worden teruggestort aan de huurder, onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Deze periode van 10 werkdagen kan worden verlengd indien een eventueel schadegeval nog niet is afgehandeld.

Gemachtigde bestuurders:

<Gegevens (extra) bestuurders>

Koeriers- en pakketdienst is  niet  toegestaan.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel een door beide partijen aangewezen in Nederland gevestigde geschilleninstantie is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

<uw handtekening>

I.v.m. het digitale karakter van dit contract is een handtekening van verhuurder hierbij overbodig.

Let op: de reservering is pas definitief na ontvangst van:

  • Dit ondertekende huurcontract

  • Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze vind u op onze website www.memoverhuur.nl

Bij ondertekening gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en met het opslaan van uw gegevens, gedurende 3 jaar. Deze gegevens zijn alleen voor noodzakelijk intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.